Statut

PARAFIALNO – GMINNEGO KLUBU SPORTOWEGO „FRASSATI”
przy Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jana Nepomucena w Fajsławicach
21-060 FAJSŁAWICE tel. 81 585 30 25

 

 Rozdział I

 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny.

§ 1

Parafialno – Gminny Klub Sportowy „FRASSATI” Fajsławice, zwany w dalszej części Statutu Klubem, jest jednostką organizacyjną Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2

Terenem działania Klubu jest obszar Województwa Lubelskiego, a siedzibą władz jest Parafia Rzymskokatolicka w Fajsławicach.

§ 3

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§ 4

1. Klub działa zgodnie z niniejszym statutem w ramach obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa, uchwał Walnego Zgromadzenia Klubu oraz uchwał Kapituły Diecezjalnej i Kapituły Generalnej Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego RP.
2. Klub może tworzyć sekcje sportowe, rekreacyjne i turystyczne w zależności od zapotrzebowania społecznego na terenie swego działania.

§ 5

W ramach swej działalności – Klub współpracuje z innymi klubami Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego Rzeczypospolitej Polskiej, z parafiami, z miejskimi i gminnymi władzami sportu, instytucjami i urzędami państwowymi i samorządowymi krajowymi i zagranicznymi, a w szczególności ze stowarzyszeniami rodzin katolickich, władzami oświatowymi, zgromadzeniami zakonnymi, Wojskiem Polskim, Policją Państwową i organizacjami członkowskimi Katolickiej Federacji Międzynarodowej Wychowania Fizycznego i Sportu FICEP.

§ 6

Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji służących podnoszeniu sprawności fizycznej, współpracy, przyjaźni i wychowaniu w duchu pokoju.

§ 7

Klub ma swoje symbole: barwy – niebiesko-żółto-zielone oraz symbol. Jest nim piłka okolona ziołami zwieńczona krzyżem. Może posiadać sztandar i odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci i druków firmowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 8

Klub opiera swą działalność głównie na pracy społecznej członków i sympatyków, może też zatrudniać osoby niezbędne do realizacji celów statutowych.

 

Rozdział II

 Cele i środki działania

§ 9

Celem Klubu jest:
1. Wychowanie dzieci, młodzieży i dorosłych przez kulturę fizyczną, rekreację, sport i turystykę w oparciu o zasady etyki katolickiej.
2. Udział w międzynarodowej i krajowej wymianie młodzieży i dorosłych oraz katolickich krajowych i międzynarodowych imprezach sportowych.
3. Przygotowanie członków Klubu do udziału w zawodach od startu w mistrzostwach parafii aż do Igrzysk Olimpijskich w różnych dyscyplinach rekreacyjnych i sportowych dla osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych.

§ 10

Dla zapewnienia środków finansowych do realizacji celów, o których mowa w § 9, Klub może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Rozdział III

 Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§ 11

Członkowie Klubu dzielą się na:
1) zwyczajnych
2) uczestników
3) honorowych
4) wspierających

§ 12

1. Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletni obywatele polscy oraz cudzoziemcy zamieszkali tak w kraju jak i za granicą, przyjęci przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji, wpisani do rejestru członków Klubu prowadzonym przez Zarząd Klubu.
2. Członkami – uczestnikami mogą być uczniowie i inni niepełnoletni obywatele polscy bądź innych państw mieszkający aktualnie w Polsce – za zgodą rodziców lub opiekunów i dyrekcji szkoły, do której uczestniczą – na podstawie pisemnej deklaracji, przyjęci w trybie określonym w ust. 1.
3. Członkami honorowymi Klubu mogą być osoby fizyczne, niezależnie od obywatelstwa, zasłużone dla rozwoju sportu katolickiego w Polsce i na świecie. Godność członka honorowego na wniosek prezesa Klubu nadaje doroczne walne zgromadzenie Klubu. Klub może składać wnioski do Kapituły Generalnej o nadanie godności członka honorowego KSS RP.
4. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne, uznające i wspierające cele Klubu, przyjęte przez Zarząd klubu na podstawie pisemnego zgłoszenia.

§13

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

1) wybierać i być wybierani do władz Klubu;
2) uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych i turystycznych oraz szkoleniowych na zasadach określonych przez Zarząd Klubu;
3) korzystać z urządzeń i świadczeń Klubu oraz KSS RP w sposób i w zakresie, określonym odpowiednimi regulaminami;
4) zgłaszać wnioski we wszystkich sprawach dotyczących rozwoju Klubu i domagać się ich rozpatrzenia;
5) nosić odznakę z godłem Klubu oraz posiadać legitymację członkowską.

2. Członkowie – uczestnicy mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.
3. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z zastrzeżeniem podanym w § 13 ust. 2 niniejszego Statutu.
4. Członkowie wspierający mają prawo:
1) zgłaszać postulaty dotyczące działalności Klubu, rozwoju rekreacji i sportu oraz sposobu wykorzystania ich wsparcia dla Klubu i KSS RP jako całości;
2) brać udział w imprezach Klubu i KSS RP na zasadach określonych przez gospodarza danego obiektu.

§ 14

Członkowie Stowarzyszenia są obowiązani do:
1) aktywnej działalności na rzecz rozwoju Klubu oraz KSS RP jako całości i podnoszenia poziomu organizacyjnego i rekreacyjno-sportowego oraz ich prestiżu społecznego;
2) przestrzegania etyki katolickiej, Statutu i regulaminów oraz przepisów obowiązujących w sporcie;
3) prowadzenia działań na rzecz upowszechniania rekreacji i sportu wśród dzieci i młodzieży;
4) opłacania ustalonych składek członkowskich. Obowiązek ten może nie dotyczyć członków honorowych.

§15

1. Członkowstwo zwyczajne ustępuje w przypadku:
1) wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Klubu;
2) rozwiązania Klubu;
3) wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Klubu w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Statutu;
4) wykluczenia przez Kapitułę Generalną KSS RP.

2. Członek zwyczajny może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd Klubu w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Statutu, przez Kapitułę Diecezjalną lub Kapitułę Generalną KSS RP.
3. Zawieszenie członka polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału w rozgrywkach sportowych, działalności turystycznej i szkoleniowej Klubu.

§ 16

Od decyzji o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo odwołania się do walnego zgromadzenia instancji podejmującej decyzję.

 

Rozdział IV

 Władze Klubu

§ 17

1. Władzami Klubu są:
1) Walne Zgromadzenie
2) Zarząd Klubu
3) Komisja Rewizyjna

2. Do władz Klubu mogą być wybierani jedynie członkowie zwyczajni Klubu.
3. Kadencja władz wymienionych w ust. 1 pkt. 2 i 3 trwa cztery lata.

§ 18

Nadrzędną władzą Klubu jest Kapituła Generalna KSS RP, która sprawuje nad nim nadzór zwierzchni.

§ 19

1. Zarząd Klubu ma prawo przyjęcia nowych członków na miejsce tych, którzy ustąpili w czasie kadencji. Liczba przyjętych członków danej władzy nie może przekroczyć 50% ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru, a członkowie nowo przyjętych mogą także obejmować funkcję prezesa Klubu.
2. W razie ustąpienia prezesa klubu w czasie kadencji Zarząd wybiera jego następcę ze swego grona na okres do końca danej kadencji.

§ 20

1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd co roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze.
2. Walne Zgromadzenie ma prawo do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Za zastrzeżeniem postanowień § 38, uchwały Walnego Zgromadzenia zwołanego w drugim terminie są ważne bez względu na ilość obecnych, o ile termin podany był w zawiadomieniu.
3. O ile inne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów.
4. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Wybór władz Klubu odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zgromadzenia. Tajne głosowanie w innych sprawach może uchwalać Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) uchwalanie generalnych kierunków działalności Klubu;
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących władz Klubu;
3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek komisji rewizyjnej;
4) wybór Zarządu Klubu i komisji rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego;
5) nadawanie godności członka honorowego Klubu;
6) uchwalanie wysokości składki członkowskiej;
7) podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązywaniu Klubu;
8) rozpatrywanie odwołań w sprawie wykluczenia i zawieszenia w prawach członka klubu.

§ 22

W Walnym Zgromadzeniu Klubu udział biorą:
1) z głosem stanowiącym: członkowie zwyczajni Klubu oraz członkowie honorowi;
2) z głosem doradczym: zaproszeni goście.

§ 23

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Klubu Zarząd Klubu zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Zgromadzenia.

§ 24

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd Klubu na wniosek organu rejestrującego, z własnej inicjatywy, na wniosek komisji rewizyjnej lub co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Klubu.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane jest przez Zarząd Klubu w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 25

1. Zarząd Klubu składa się z 5-10 członków, w tym prezesa, wiceprezesów, skarbnika, sekretarza i członków zarządu. Liczbę członków Zarządy Klubu określa na daną kadencję uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Sekretarz Klubu jest wybierany i odwoływany przez Zarząd Klubu i wchodzi w jego skład z urzędu.

§ 26

1. Do kompetencji Zarządu Klubu należy:
1) reprezentowanie Klubu oraz działanie w jego imieniu;
2) realizacja wytycznych Kapituły Generalnej KSS RP;
3) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzeni;
4) zarządzanie majtkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami;
5) uchwalanie kalendarza sportowego, planów działania i planów finansowych Klubu;
6) ocena działalności gospodarczej Klubu;
7) reprezentowanie Klubu w krajowych federacjach sportu i innych organizacjach krajowych;
8) powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie sekcji sportowych, rekreacyjnych i turystycznych;
9) powoływanie, nadzorowanie, rozwiązywanie komisji problemowych, działających na podstawie regulaminów uchwalonych przez Kapitułę Generalną KSS RP i Zarząd Klubu;
10) rozstrzyganie sporów związanych z działalnością Klubu;
11) podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz KSS RP.
2. Wewnętrzny podział kompetencji prezesa i pozostałych członków Zarządu Klubu oraz innych władz i agend Klubu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.

§ 27

1. Posiedzenia Zarządu Klubu powinny odbywać się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Uchwały Zarządu Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, przy równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Klubu.

§ 28

W okresie między posiedzeniami Zarządu Klubu, jego uprawnienia w zakresie realizacji podjętych uchwał przysługują prezesowi, wiceprezesom, skarbnikowi i sekretarzowi Klubu, stanowiącym Prezydium Klubu.

§ 29

Działalności Komisji Rewizyjnej:
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
2. Komisja Rewizyjna przeprowadza w miarę potrzeb, ale przynajmniej 2 razy w roku kontrolę całokształtu działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności działań.
3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosku w sprawie udzielania Zarządowi absolutorium.
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji bierze udział w posiedzeniu Zarządu Klubu i innych organów Klubu z głosem doradczym.

§ 30

Działalność Sądu Koleżeńskiego:
1. Sąd Koleżeński Klubu składa się z 3-5 członków, spośród których wybiera się: przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
2. Sąd Koleżeński orzeka w składzie co najmniej trzech osób.
3. Sąd Koleżeński Klubu orzeka w sprawach przekazanych do rozpatrzenia przez Zarząd Klubu.
4. Odwołanie od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego rozpatruje Zarząd Klubu, od którego decyzji można się odwołać do Kapituły Generalnej KSS RP i której decyzje są ostateczne.

 

Rozdział V

 Nagrody i wyróżnienia

§ 31

Klub ma prawo nagradzania i wyróżniania członków Klubu za osiągnięcia w realizacji zadań Klubu; prawo nagradzania i wyróżniania osób i instytucji zasłużonych dla rozwoju katolickiego sportu i wychowania fizycznego oraz oświaty zdrowotnej.

§ 32

Klub może występować o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych działaczom i zawodnikom oraz ustanowionych przez Kapitułę Generalną KSS RP odznaczeń honorowych.

§ 33

Rodzaje nagród i wyróżnień oraz warunki i zasady przyznawania określają przepisy państwowe i resortowe oraz regulaminy KSS RP.

 

Rozdział VI

 Kary

§ 34

1. Klub ma prawo nakładać kary na członków Klubu.
2. Tryb postępowania dyscyplinarnego jak i rodzaje kar określone są przez przepisy dyscyplinarne KSS RP i uchwalonej przez Kapitułę Generalną regulamin dyscyplinarny.

 

Rozdział VII

 Majątek Klubu

§ 35

1. Majątek Klubu stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze Klubu składają się:
1) wpływy z imprez organizowanych przez Klub
2) dotacje państwowe, samorządowe i inne
3) składki członków Klubu
4) darowizny krajowe i zagraniczne
5) inne wpływy uzyskane z działalności statutowej
6) wpływy z działalności gospodarczej

§ 36

Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch osób: prezesa lub wiceprezesa, bądź sekretarza Klubu, oraz skarbnika.

§ 37

Zakres i zasady działalności finansowej Klubu określają przepisy ogólnie obowiązujące.

 

Rozdział VIII

 Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu

 § 38

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Klubu podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy delegatów.

§ 39

1. Uchwała o rozwiązaniu Klubu winna określać sposób likwidacji i cel na jaki zostanie przeznaczony majątek Klubu.
2. Uchwała o przeznaczeniu majątku Klubu wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.