Sekcja pływacka

Jednym z podstawowych celów działalności sekcji pływackiej Klubu Frassati Fajsławice, jest szkolenie dzieci i młodzieży w sporcie pływackim. Dlatego dzieci chcące rozwijać swój talent pływacki mogą zostać członkami Klubu. Szczególnie zapraszamy do Klubu dzieci które:
– będą chciały rozwijać swoją pływacką pasję,
– będą potrafiły odnaleźć radość w systematycznych treningach,
– będą chciały poznać i rozwijać sportową technikę pływania.

Zasady działalności sekcji pływackiej:
Członek sekcji pływackiej - uczestnik zajęć pływackich, który złożył deklarację członkowską oraz regularnie opłaca składki członkowskie,

Umowa pomiędzy Klubem, a rodzicami uczestnika zajęć, zawarta w momencie podpisania deklaracji oraz wpłacenia pierwszej składki członkowskiej, określająca wzajemne relacje i oczekiwania obejmujące zakres i warunki szkolenia pływackiego,
deklaracja - umowa pomiędzy rodzicami a Klubem, podjęta w postaci deklaracji, na określoną wpłatę na działalność merytoryczno-sportową zatwierdzoną przez Zarząd Klubu,
składka miesięczna do Klubu – miesięczna opłata do Klubu jako członkostwo w kwocie ustalonej przez Zarząd Klubu.

W ramach składki członkowskiej uczestnik zajęć otrzymuje:
a) bezpłatne wejście na pływalnię na czas trwania zajęć pływackich,
b) opiekę wykwalifikowanej kadry,
c) dostęp do sprzętu sportowego umożliwiającego osiągać wysokie wyniki sportowe,
d) ubezpieczenie NNW.

Podstawowe obowiązki członków sekcji pływackiej:
a) przestrzegania zasada bezpieczeństwa określonych w regulaminie Krytej Pływalni na której odbywają się zajęcia,

b) punktualnego stawiania się na zajęciach,
c) bezzwłocznego opuszczania niecki pływalni po zakończeniu zajęć,
d) kulturalnego zachowywania się na terenie obiektów sportowych (dotyczy również holu pływalni, szatni, natrysków, ubikacji) oraz wobec wszystkich pracowników pływalni i innych członków Klubu,
e) wykonywania poleceń wydawanych przez instruktora/trenera,
f) rzetelnego i sumiennego uczestnictwa w zajęciach,
g) dbania o sprzęt sportowy, który jest własnością Klubu, pływalni lub instruktora/trenera,
h) posiadania podczas zajęć odpowiedniego stroju: czepka, okularków, klapków, ręcznika,
i) informowania o problemach zdrowotnych,
j) informowaniu o każdorazowym opuszczaniu niecki pływalni,
k) godnego reprezentowaniu Klubu na zewnątrz,
l) wnoszenie terminowo składek członkowskich.

Dane do wpłat:
Parafialno-Gminny Klub Sportowy Frassati Fajsławice
21-060 Fajsławice 130A
Nr konta Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie O/Fajsławice: 62 8200 1034 2004 3400 0097 0003
Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka

Osoba do kontaktu:

Instruktor pływania: Ewelina Mazur-Kluch, tel. 782882934